włącz Odsłony: 347

     Drodzy Diecezjanie i wszyscy przebywający na terenie Diecezji Ełckiej,
w obliczu realnego zagrożenia, które jest wokół nas, bardzo symptomatyczne jest, że musimy się z nim zmagać w okresie Wielkiego Postu, który w tradycji Kościoła jest czasem pokuty i nawrócenia. Jesteśmy w tych dniach zaproszeni, by – wpatrując się w Mękę Chrystusa – tym intensywniej medytować nad swoim życiem, i tym gorliwiej zwracać się w stronę Boga, który jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem (por. Ap 21,6). W jednej z wielkopostnych antyfon modlimy się pokornie: „Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadość czynili za grzechy i zbawili dusze”. W tegorocznym Wielkim Poście te słowa stają się szczególnie ostre: tak, nadeszły dla nas dni prawdziwej pokuty, które powinny być okazją do głębokiego żalu za popełnione grzechy oraz głębokiej skruchy.
     Pamiętajmy też, że Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Sam tak powiedział! Towarzyszy nam w szczęściu i w nieszczęściu, w radościach i w smutkach, w dniach pokoju i w chwilach trwogi. On nigdy nie jest dawcą śmierci i cierpienia. On, Miłosierny Pan, współcierpi z nami. Przeżywajmy więc te dni w łączności z Nim.

włącz Odsłony: 431

     Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
     Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
     Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

włącz Odsłony: 647

Drodzy Parafianie!

      Pan Bóg powołał do wieczności naszego wieloletniego Proboszcza Ks. Kanonika Wacława Polowczyka. Przewodniczył On naszej wspólnocie parafialnej w latach 1985-1993.
     Zachęcam, jeżeli ktoś może, do udziału w pogrzebie naszego dawnego Księdza Proboszcza.
     Poniżej komunikat Kurii Biskupiej dotyczący śmierci i uroczystości pogrzebowych Ks. Wacława Polowczyka.

     Przewielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Wierni z żalem i nadzieją Życia Wiecznego przekazuję informację, że dnia 17 lutego 2020 r. w 83. roku życia i 56. roku Kapłaństwa odszedł do Pana śp. Ks. kan. Wacław Polowczyk, Kapłan Emeryt Diecezji Ełckiej, wieloletni Proboszcz parafii w Filipowie i w Rutce-Tartak.

włącz Odsłony: 591

2 stycznia - czwartek            Potopy (od 9.00)

4 stycznia - sobota               Kadaryszki (od 9.00)

7 stycznia - wtorek               ul. Suwalska - strona nieparzysta (od 15.00)

8 stycznia - środa                 ul. Suwalska - strona parzysta (od 15.00)

9 stycznia - czwartek            ul. Słowicza (od 17.30)

10 stycznia - piątek              ul. 3-go Maja (od 15.00)

11 stycznia - sobota             ul. Szkolna (od 9.00)